VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

Styrelsen för Friluftsfrämjandet Norrviken får härmed avge verksamhetsberättelse med tillhörande årsredovisning, föreningens 16:e verksamhetsår. Styrelsen har bestått av fem ledamöter och tre suppleanter; ordförande, sekreterare, kassör samt grenledarna för föreningens tre verksamheter, kajak, långfärdsskridsko och MTB. Styrelsen har sedan årsmötet 2015, haft fem protokollförda styrelsemöten samt några möten där ledare samlats och diskuterat övergripande frågor.

Föreningen har haft 22 kajakledare, 14 skridskoledare, ca 10 ledare är aktiva i båda verksamheterna samt en MTB-ledare. Antalet aktiva medlemmar var vid årets utgång 481, vilket är en minskning med 65 medlemmar jämfört med förra årets siffra (-12 %). Under året har vi aktivt jobbat med att informera de deltagare som ej är medlemmar om möjligheten att bli det. Vi har också gått ut med ett mail till de medlemmar som missat att förnya sitt medlemskap. Vi brottas fortfarande med problemet att alla nya medlemmar aktivt måste välja Norrviken för att hamna hos vår förening.

Gemensamma aktiviteter

Under 2015 har vi genomfört 1 gemensam aktivitet för samtliga ledare. En Ledarhelg på Ornö. Andra aktiviteter såsom bastukväll, plastparty har också genomförts.

Ny hemsida

Vi har haft en del försök till intrång, men dessa har stoppats av ny brandvägg för säkrare access.

Ny lösning för skridskoverksamhetens information mm

Under året har skridskoverksamhetens utbud hanterats på Skridskonätet, skridsko.net. Skälet är att alliansens hemsida med tiden försvunnit då utvecklingsresurser saknas. Genom att använda skridsko.net får vi en lösning som är säkrare i framtiden. Även annonsering via Sollentunas kommuns hemsida, massmail och Utsidans forum har använts.

Arbete med rikstäckande system för aktivitetshantering

Inom Friluftsfrämjandet Sverige pågår ett omfattande framtidsprojekt för att förnya IT-stödet till verksamheten. Inom ramen för detta projekt (Panorama) fortsätter Främjandets hemsida att utvecklas med helt nya verktyg för hantering av anmälningar, informationsutbyte med medlemmar mm. Det nya systemet släpptes i en första utgåva i juni 2015. Då kommer även en ny hemsida av www.friluftsframjandet.se att släppas. Under hösten 2015 tillfördes ny funktionalitet, mer kommer under 2016. Det har skett utbildning av webbredaktörer av FF Region Mälardalen.

Stationär lösning för vår kajakförvaring

Kontakterna med kommunen för att få tillstånd en bättre lösning för förvaringen av våra kajaker, har resulterat i att vi kommer lämna in en bygglovsansökan för placering vid Norrviken.

Kajakverksamhet

Planeringen som styr kajaktur utbudet görs redan i början av november året innan, och under kajakplaneringshelgen 2014 utökades antal anmälningsplatser med ca: 10 %, men ett ledaravhopp och några inställda turer medförde dessvärre att det inte blev någon ökning i slutänden. Året inleddes med 5 tillfällen säkerhetsövningar i bassäng. Under året införskaffades en till ny kajak av märket Kayman Smuggler utrustad med både skädda och roder, lämplig för större paddlare, och dessutom en liten, lätt och lättdriven roderkajak Stellar 16. En egen kajakprogramsfolder utformades även detta år. Under april månad hade kajakledarna traditionsenligt plastparty där samtliga kajaker rustades i strålande vårväder. Från maj till september har onsdagspaddlingarna genomförts, vilket givit mängder av nybörjare möjlighet att bekanta sig med kajaken. Vår nya kajakcontainer har varit placerad vid Segeludden, vilket underlättat verksamheten.

Axplock ur årets turer

Vi utnyttjade nyheten att det är tillåtet att tälta på anvisat område på Ängsö, och fick längre tid på oss att kunna njuta av Angsös blomsterprakt och speciella miljö. Helgen efter kunde vi också erbjuda en sedvanlig endagstur till Ängsö. En succé vi tänker upprepa nästa säsong!

 Som vanligt var det fullt tryck på den dubbla stadspaddlingen i Stockholms centrala delar, med riktigt soligt och fint väder!

 En veckopaddling efter ostkusten med blandat väder

 En lite kortare veckopaddling på 5-dagar med många upplevelser på NNO Åland.

Trots ett ledaravhopp och ett par lite oturligt inställda turer, har vi haft ca: 40 turer med runt 520 platser under säsongen. En planeringshelg för att summera året och planera nästa års verksamhet har genomförts, och turutbudet till nästa säsong har utökats en del, med bl.a. två veckoturer på Åland. Resultatet kommer förhoppningsvis att redovisas i Region Mälardalens kajakprogram, men också i vår egen Norrviken-broschyr, samt på vår hemsida. Kajakanmälan planeras att komma igång efter 3:a april 2016.

Långfärdskridsko

Verksamheten i Norrviken omfattar utbildning av nybörjare samt turer, både för nybörjare och mer vana åkare. Norrviken erbjuder kurser och turer för medlemmar och icke medlemmar. Ett stort antal turer erbjuds även i samarbetsforumet Stockholmsalliansen där Friluftsfrämjandet Norrviken, Stockholm och Enskede samarbetar för att erbjuda en mer omfattande turverksamhet. Samarbetet innebär att vi kan erbjuda bussturer till de bästa isarna, även om det inte finns i närområdet. Tillsammans är vi ca 20 aktiva ledare och erbjuder turer i spännvidden nybörjare till grupp 2. Flest åkare har vi i grupp 4 och 5.

En kort sammanställning av turer där Norrvikenledare har medverkat skridskosäsongen 2014/2015:

Totalt genomfördes 5 olika turer under säsongen, normalt har betydligt fler turer erbjudits, men då det var en mycket dålig skridskovinter kunde inte fler turer erbjudas.

1 av turerna genomfördes i Norrvikens regi, detta var en månskenstur.

4 av turerna genomfördes i Alliansens regi, varav två genomfördes under en helg med övernattning.

196 personer deltog i utlysta turer, något fler än det föregående året.

43 ledaruppdrag, nästan hundra färre än föregående säsong.

0 plurr!

1 olycksfall, spräckt ögonbryn (nybörjarturen)

Säsongen 2014/2015 var skridskomässigt en mycket dålig vinter, med alltför få åkbara isar. Säsongens höjdpunkt var en övernattningstur till Siljan med mycket fina isar, denna tur blev mycket lyckad, med skridskoåkning under både lördagen och söndagen. I Norrvikens egen regi utfördes en månskenstur, resterande turer utfördes i samarbetsgruppens Alliansens regi.

Lite godbitar från säsongen:

Säsongspremiär blev det 4/1 på Drevviken.

Säsongsslut blev 15/2 på Siljan

En lyckad månskenstur genomfördes, dessa turer har blivit mycket omtyckta. Säsongen gav inte möjlighet till någon skärgårdstur. Och inte heller någon plurrövning

Kursverksamhet

På nybörjarkursen 2015 deltog 30 personer. Även våra samarbetspartner i Alliansen genomförde liknande kurser, vilket ger deltagarna större möjlighet att välja dagar som passar på ett bra sätt. Kursen omfattar två teorikvällar, minst en teknikkväll på Östermalms IP och två halvdagsturer på naturis. En praktiktur på naturis erbjöds.

Vikingarännet

Detta år ställdes Vikingarännet in p.g.a. dåliga isar. De funktionärer som arbetar med banan är Bo Johansson, styrelseordförande i Vikingarännet Marknads AB åren 2000-2005 samt banansvarig Rolf Åkerblom samt skridskoledare och frivilliga i Norrviken.

Teknikkvällar

En annan viktig aktivitet som fortlöper är de teknikkvällar på Östermalms IP som genomförs i Friluftsfrämjandets regi, alltid på måndagskvällar. Här har Norrvikens ledare varit väl representerade och vi kan se en tydlig förbättring i teknik för de medlemmar som tagit chansen att vara med och finputsa på sin teknik.

MTB

Första turen genomfördes den 13/4-2015 på Järvafältet. Grenledaren deltog i Friluftsfrämjandets ledarutbildning i maj. Tyvärr skadade han sig då och säsongen blev lite haltande. Inför 2016 tar vi nya tag och kommer att köra flera nya turer.

Ekonomi

Föreningen har utvecklats positivt sedan starten 2000, såväl i medlemsantal som i ekonomi. Intäkterna för 2015 redovisas till 255 kkr, en minskning med 8 kkr jämfört med föregående år. Kajakverksamhetens intäkter uppgick till 184 kkr, en minskning med 7 kkr. Långfärdsskridsko utfallet varierar som vanligt mellan åren, beroende på isläggning. Intäkterna som i huvudsak utgörs av kursverksamhet blev 18 kkr en ökning med 5 kkr. Kajakverksamhetens minskning kan förklaras av viss anpassning av uppdrag för ledare, men också behovet av ledareförstärkning.

Medlemmens intresseområde kan hänföras till något av Norrvikens tre aktivitetsområden, kajak, skridsko och MTB. Många medlemmar är aktiva i alla verksamheterna, men kanske även aktiva i andra lokalavdelningar. Medlemmen betalar sin avgift till Friluftsfrämjandet centralt, som sedan fördelar en andel av avgiften till lokalavdelningarna, Vid anmälan som ny medlem anger man vilken lokalavdelning man vill tillhöra. Uppgiften om tillhörighet kan ändras på medlemmens begäran.

Kajakverksamheten har som vanligt varit omfattande, lyckosamt och baseras på ett brett och omfattande program med ett mycket engagerat och uppskattat ledarengagemang. Det har varit en liten nedgång i antalet turer under 2015, beroende på ett mindre kajakprogram. Ledarinsatsen diskuteras årligen för att balansera programmet mot ledarkapaciteten och ledarnas egna ambitioner.

Skridskoverksamheten, följer ekonomiskt i stort kalenderåret dvs. nov-dec verksamheten är i regel blygsam genom såväl brist på is som kort dagsljus. Den uppgång som redovisades för 2014 fortsatte inte under 2015. De dåliga isarna är enda anledningen. Skridskoverksamheten bedrivs i samarbete med Stockholmsalliansen, som är en samarbetsorganisation med tre lokalavdelningar. Det innebär att det mesta av intäkterna och kostnaderna för turverksamheten inte redovisas i Norrvikens lokalavdelning.

De intäkter som redovisas, utgörs av halvdagsturer på hemmaplan och från den utbildning som föreningen bedriver. Intresset för utbildning finns men ett bra utfall baseras på tidig isläggning innevarande vinter, som när detta skrivs i slutet av januari, kännetecknas av fina isar och även barmark.

Resultat

För verksamhetsåret redovisas föreningen ett underskott på 2 kkr, en förbättring med 20 kkr jmf med 2014.

Kajakverksamheten redovisar ett överskott på 8 kkr en minskning med 28 kkr jmf 2014. Inköp och utbyte av kajaker och kompletterande utrustning samt den neddragning som gjordes i kajakprogrammet förklarar resultatförändringen.

Långfärdsskridskos resultat redovisas till 14kkr, en förbättring med 15 kkr jmf 2014. En mindre slitage ersättning har utbetalts till ledarna, inköp av utbildningsmaterial liksom kurser/utbildning av nya ledare förklarar merparten av kostnadsökningar.

Intäkter och kostnader, för de gemensamma verksamheterna, redovisas till ett netto på – 25 kkr, 2014 + 4 kkr. Medlemsavgifterna, en del av medlemmens inbetalning till Friluftsfrämjandet tillfaller till viss del Norrviken, intäkten 2015 uppgick till 44 kkr en minskning med 10 kkr. Utvecklingsbidrag från Friluftsfrämjandet har erhållits med 4500 kr. Kostnader för årsmötet, ledarträffar, ledaraktiviteter och andra ledarutbildning uppgick till 77 kkr, en ökning med 22 kkr.

Kapital

Eget kapital dvs. överskott som skapats och samlats upp under drygt 15 år uppgår vid 2015 års utgång till 392 kkr.

Årsmöte hålls den 10 mars 2016. Inbjudan skickas till medlemmarna i slutet av januari via mail och annonseras på hemsidan och Facebook.

Medlemmar bör, om de finner Norrvikens program och inriktning intressant, komma ihåg att ange Norrviken som lokalavdelning vid förnyelse av medlemskap.

Del av avgiften tillfaller då Norrviken. Medlem i Friluftsfrämjandet kan alltid delta i aktiviteter i andra lokalavdelningar på samma villkor som deras egna medlemmar.

Avslutningsvis vill vi tacka alla ledare och medlemmar för det gångna året och vi ser fram emot 2016.

 

Sollentuna i februari 2016

Friluftsfrämjandet Norrviken

Styrelsen

 

Berndt Berglund               Elisabet Nagy             Bo Johansson

Ordförande                      Sekreterare                Kassör

 

Greger Lindqvist              Ivar Andersson

Grenledare kajak             Grenledare skridsko

2022-08-09 06:40 Friluftsfrämjandet Norrviken.