mixbild1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2010

Styrelsen för Friluftsfrämjandet Norrviken får härmed avge verksamhetsberättelse för år 2010. Styrelsen har bestått av fem ledamöter och två suppleanter; ordförande, sekreterare, kassör samt grenledarna för föreningens två verksamheter, kajak respektive långfärdsskridsko. Styrelsen har sedan årsmötet 2010, haft fyra protokollförda styrelsemöten samt ett antal ledarmöten där styrelse och ledare samlats och diskuterat en rad övergripande frågor.

Föreningen har 18 skridskoledare, 18 kajakledare och 3 blivande kajakledare, 10 ledare är aktiva i båda verksamheterna. Medlemsantalet var vid årets utgång 538, en ökning med 29 medlemmar jmf med föregående år vid samma tidpunkt. Det är en ökning för andra året i rad trots en ofördelaktig skridskovinter. Förändringen kan tillskrivas ett mycket omfattande kajakprogram som ledde till stort antal deltagare.

Under hösten genomfördes en mycket uppskattad planerings-/trivselhelg, på Högbobruk för ledare, där vi förutom planering hann med en sjukamp och avnjöt en 12 rätters middag helt tillagad på traktens råvaror.

 

Kajakverksamhet

Detta år inleddes med säkerhetsövningar i bassäng. Vid varje tillfälle var det i stort sett fullt i bassängen. Under våren införskaffades ytterligare två kajaker för uthyrning, en av märket Tahe Wind 535 samt en VKV Offshore. Detta medförde att två kajaker behövde säljas av så att föreningen kan förvara samtliga kajaker. Det finns nu en många kajakmodeller som nybörjare kan få nyttja för att prova sig fram till den modell som passar dem bäst. ”Hyrflottan” har under säsongen bestått av 16 uthyrningskajaker. Ett eget kajakprogram utformades även detta år. Under april månad hade kajakledarna traditionsenligt plastparty där samtliga kajaker rustades varefter en gemensam vårmiddag avnjöts. Valborgshelgen avnjöts i kajakerna då merparten av ledarna hade Valborgspaddling till Finnhamn. Från maj till september har onsdagspaddlingarna genomförts vilket givit mängder av nybörjare möjlighet att bekanta sig med kajaken. Vid varje tillfälle har det varit god uppslutning bland ledarna. Vår kajakcontainer har även denna säsong varit placerad vid Segeludden, vilket underlättat verksamheten ordentligt.

Nya upptåg och upplevelser...

Vår ambition är att ständigt försöka förnya innehållet i och upplägget av våra turer. Mitt i sommaren anordades, lite sent påkommet, en Vikingapaddling från Stäket upp till Sigtuna. Detta i anslutning till ett större arrangemang med flera turer som slutade i Sigtuna.

Paddlingen Eld över land och hav genomfördes i oktober för att njuta av den Eldhelg som anordnas på lite olika ställen i Stockholms skärgård .

Inte bara paddla…

Vi har försökt att skapa aktiviteter som bjuder på lite mer än ”bara” paddlingen. Exempel på detta var vår Tält & Tölt-tur som genomfördes i september genom grunda åar, med fisk som stod och lurade lite varstans. En annan tur med annorlunda tema som genomfördes var Yoga-turen.

Veckoturer

Våra Ålandsturer, Kökar1 & Kökar2 var även detta år populära. Två olika grupper paddlade i olika delar av Kökar och med olika distanser

Axplock ur årets övriga turer

  • På vårturena Alfågelturen & Kvitterpaddling var fåglarna i fokus och var väldigt uppskattade.
  • Vår Kajakprovalkväll som numera är en tradition kunde vi erbjuda fint väder & provpaddling i en överdriven mängd olika kajaker. Ett flertal kajak leverantörer var med och bidrog till en lyckad kväll.
  • Som vanligt var det fullt med deltagare på Ängsö 101 år som nationalpark. Denna gång med en av tillsyningsmännen som guide för att få än mer insikt om livet på Ängsö i svunnen tid.
  • Navigering i praktiken var mycket uppskattad och deltagarna kom hem med ny kunskap.
  • Teknikkvällar som var uppdelade på två tillfällen för samma deltagare så att dessa hann träna och fördjupa sina kunskaper.
  • Turen Njut för ful av Mr Hult, återkom detta år. Det var en tur förlagd under en förlängshelg så att området kunde njutas av grundligt.
  • Vi tog vara på de fina hösthelgerna med turerna Kräftornas tur, Njut av Stendörren  och Sensommartur.
  • På sen hösten var det dags att Tipi & Bastutur. Säsongen avslutades med turen Kura skymning..

När säsongen var över hade vi genomfört 53 aktiviteter till vilka 935 personer anmält sig. Ledarna har tillsammans genomfört 350 ”aktivitetsdagar”, vilket skvallrar om ett stort engagemang. Det är lite mindre än förra året, men ett par turer var tvugna att ställas in p g a vädret. Glädjande är att vi är så många aktiva ledare som delar på ansvaret för verksamheten på ett utmärkt sätt utifrån var och ens förmåga & förutsättningar att deltaga. Några av kajakledarna deltog i Kajakforum på Vässarö, ett forum där samtliga kajakledare inom Friluftsfrämjandet var inbjudna. Detta för att diskutera den nya organisationen och inte minst utbyta erfarenheter med varandra och få inspiration. Under året har ytterligare ledarämnen engagerats lagom till den utvärderings/planeringshelg som genomförts.

 

Långfärdskridsko

Verksamheten i Norrviken omfattar utbildning av nybörjare och utbildning och fortbildning av ledare.

Norrviken erbjuder ett antal kurser såväl som turer för medlemmar.

Ett stort antal turer erbjuds även i samarbetsforumet Stockholmsalliansen där Norrviken, Stockholm och Enskede tillsammans samarbetar för att erbjuda ett mer omfattande turprogram. Tillsammans är vi mer än 40 aktiva ledare och erbjuder turer i spännvidden nybörjare till grupp 2.

Alliansens viktigaste uppgifter från skridskosäsongen 2009/2010 är följande;

- 19 turer genomfördes
- 516 personer deltog i utlysta turer, av dessa var över hälften Norrvikens medlemmar
- 117 ledaruppdrag
- 0 personer har plurrat under turerna
- 2 skada som ledde till läkarbesök

Vi kan tyvärr konstatera att säsongen 2009/2010 inte bjudit på en kontinuitet i åkbara isar. Detta har märkts tydligt på vårt turutbud och även antalet deltagare på turerna.

På Mälaren genomfördes en fantastiskt vacker tur en kylig dag på nylagda isar som täckte stora delar av Mälaren.

Skärgårdstur på kända vatten kring Gälnan och Svartlöga med gott deltagarantal blev ett fantastiskt minne för många. Kanske var det årets vackraste skärgårdstur.

Nybörjarturer genomfördes på bland annat Baggensfjärden, Edsviken, Norrviken och på Vikingaslingan. Nybörjarturer som ska lägga grunden till en bättre kunskap och vana för våra blivande turdeltagare.

Vårens sista tur genomfördes med en blandning av Skidor och Skridsko på vackra vårisar söder om Stendörren. En tur med få deltagare men med enorm potential.

I kursverksamheten 2009/2010 i Norrvikens regi och som genomförs av ledarna i Norrviken, deltog ett 20-tal. Detta är tyvärr en minskning av antalet kursdeltagare sedan tidigare år vilket till stor del beror på det bristande isläget för säsongen. Utbildningen innefattar två teorikvällar, en kväll på Östermalms IP och två lördagar på is.

I utbildningssyfte genomfördes även ett övningsplurr inomhus. Ett uppskattat inslag som ger trygga och mer kunniga åkare.

En annan viktig aktivitet som fortlöper under december och januari är de teknikkvällar som genomförs i friluftsfrämjandets regi. Här har Norrvikens ledare varit väl representerade och vi kan se en tydlig förbättring i teknik för de medlemmar som tagit chansen att vara med och finputsa på sin teknik.

Vi har tyvärr sett att 2010/2011 blir en vinter med mycket snö på våra isar. Vi kommer dock att göra allt för att kunna erbjuda turer när åkbar is finns.

 

Ekonomi

Intäkter

Intäkterna för verksamhetsåret uppgick till 346 kkr, en minskning med 46 kkr  jämfört föregående år. Kajakverksamheten svarade för 256 kkr en minskning med 48 kkr. Långfärdsskridsko, som ekonomiskt i huvudsak hänförs till vintern 2009/2010, svarade för 41 kkr en ökning med 4 kkr. Norrvikens andel av medlemsavgiften som inbetalas till Friluftsfrämjandet uppgick till 41 kkr, en minskning med 1 kkr.

Kajakverksamheten har som framgått ovan varit omfattande, lyckosam och baseras på ett brett och omfattande program med ett mycket engagerat och uppskattat ledarengagemang. Den 15 % - iga intäktsminskningen var en planerad neddragning av programmet för året, detta för att beakta reservtid för ledarna som f.år hade ett alltför ansträngt program. Antalet friluftstimmar, som ingår i en rapport till Friluftsfrämjandet uppgick till 28071 timmar. 2009 års utfall på 36 945 timmar, nedgången beror bland annat på att ett antal turr fick ställas in pga väderförhållanden.

Skridskoverksamheten vintern 2009/2010 var begränsad genom mycket snö. Detta ledde till ett begränsat antal turer och en förkortad säsong. Skridskoverksamheten drivs i huvudsak i samarbete med Stockholmsalliansen, som är en samarbetsorganisation med tre lokalavdelningar. Det innebär att det mesta av turverksamheten inte redovisas i Norrvikens lokalavdelning. De intäkter som redovisas uppgår till 33 kkr en ökning med 6 kkr och utgörs av utbildnings- och en mindre del turverksamhet, Den uppdragsverksamhet som Norrviken genomför för företag och skolor minskade med 2 kkr till 8 kkr. Vintern 2010/2011 har varit snörik, med två månaders bra skidföre i Stockholm. I månadskiftet jan/feb är snön nerstöpt och utsikterna ser lovande ut för en bra säsongavslutning.

Resultat

För verksamhetsåret redovisas ett överskott på 17 kkr jmf ett underskott på 29 kkr år 2009.        Kajakverksamheten redovisar ett utfall på 54 kkr en mindre nedgång med 9 kkr jmf 2009, i huvudsak relaterat till en något reducerad verksamhet. Långfärdsskridsko redovisar ett utfall på 23 kkr en förbättring med 23 kkr jmf 2009. Lägre mötesverksamhet för ledarna, begränsad annonsering samt en rad andra mindre kostnadsminskningar p.g.a. lägre aktivitetsnivå förklarar förändringen.

Gemensamt, dvs. intäkter och kostnader som är gemensamma för de två verksamheterna, redovisar ett negativt resultat med 60 tkr, utfallet är 32 kkr bättre än år 2009. År 2009 gjordes betydande inköp av utrustning till ledarna med -41 kkr, för år 2010 på en blygsam nivå vilket i stort förklarar förändringen mellan åren.

Innehållet och utfallet är följande;

- intäkt som andel av medlemsavgifterna från medlemmar 47 kkr (48 )
- konferens för ledarutveckling, avstämning av arbetssätt och planer, -63 kkr (-56)
- årsmöte, som 2010 var ett 10-års jubileum för föreningen var välbesökt, - 35 kr (-16).

Sammankomsten innehöll förutom årsmötet, middag och ett uppskattat föredrag av fotografen Jeppe Wickström.

Kapital

Likvida medel uppgick vid årets slut till 410 kkr en ökning med 7 kkr. Egna kapitalet ökade med årets överskott till 357 kkr (340).

Årsmöte hålls den 9 mars 2011. Inbjudan skickas till medlemmarna i början av februari.

 

 

Sollentuna i februari 2011

Friluftsfrämjandet Norrviken

Styrelsen

Urban Jonsson                   Ulla Morling-Uppsäll                     Bo Johansson

Ordförande                         Sekreterare                                           Kassör
 
Anna Nordström                Martin Dahlin
Grenledare kajak              Grenledare skridsko
 
 
2022-08-09 06:33 Friluftsfrämjandet Norrviken.