mixbild1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2009

Styrelsen för Friluftsfrämjandet Norrviken får härmed avge verksamhetsberättelse för år 2009. Styrelsen har bestått av fem ledamöter och två suppleanter; ordförande, sekreterare, kassör samt grenledarna för föreningens två verksamheter, kajak respektive långfärdsskridsko. Styrelsen har sedan årsmötet 2009, haft fyra protokollförda styrelsemöten samt ett antal ledarmöten där styrelse och ledare samlats och diskuterat en rad övergripande frågor.

 

Föreningen har 18 skridskoledare, 16 kajakledare och 4 blivande kajakledare, 10 ledare är aktiva i båda verksamheterna. Medlemsantalet var vid årets utgång 509, en ökning med 58 medlemmar jmf med föregående år vid samma tidpunkt. Det är en stark uppgång i jmf med förra årets nedgång i antal medlemmar. Förändringen kan tillskrivas ett mycket omfattande kajakprogram som ledde till ökat antal deltagare och all time high för kajakintäkter. Även en gynnsam isvinter i förhållande till vintern 2008/2009 bidrog. Isvintern 2009/2010 har börjat bra. Medlemsadministrationen hanteras sedan hösten 2008 av Friluftsfrämjandet centralt från att tidigare varit en köpt tjänst, vissa övergångsproblem har funnits men dessa är nu lösta.

 

Övergripande

Vid de ledarmöten som hållits har verksamhetens utveckling diskuterats. Viktiga frågor har varit ledarförsörjning, ledarutveckling och säkerhetsfrågor. Under hösten genomfördes en ledarhelg där 27 av ledarna fick utbildning i säkerhets- och sjukvårdsfrågor.

 

 

Hemsidorna www.norrvikenfrilufts.net och  www.alliansen.net har vidareutvecklats under året och innehåller idag information om det mesta inom ramen för de bedrivna verksamheterna. Alliansens hemsida som utvecklas i samarbete med lokalavdelningarna i Stockholm och Enskede, innehåller en bred information om skridskoverksamheten med isobservationer, färdrapporter, bilder, kurser, utrustning, turplanering med utrustningskrav, mm.

 

 

 

Organisationsförändring

 

Centrala styrelsen inom Friluftsfrämjandet initierade år 2007 en översyn av organisation och arbetssätt på riks- resp. distriktsnivå. Arbetet fortskrider enligt planerna och den nya organisationen skall gälla från 1 januari 2011. Huvuddragen i förändringen är nedanstående.

 

 

 

Stockholmsdistriktet, till vilket Norrviken tillhör, upphör 31 december 2010. De tidigare distrikten Stockholm, Sörmland och Uppland bildar region Mälardalen med start 1 januari 2011. Regionerna bildas formellt 8 maj 2010 och en interimsstyrelse tillsätts då. Vid stämmor våren 2011 avslutas distriktsorganisationerna formellt.

 

 

 

Sverige indelas i den nya organisationen i sex regioner, varav Mälardalen som Norrviken tillhör, är den största med ca 40 % av medlemmarna i Friluftsfrämjandet. Grupper har tillsatts för att förbereda övergången till region Mälardalen.

 

 

 

Styrelsearbetet bedrivs även fortsatt på tre nivåer, riks-, regions-, och lokalavdelningsnivå. Medlemmar är fortsatt alltid medlemmar i en lokalavdelning. Medlemsavgiften som höjdes år 2010 fördelas så att riksnivån får 32,5+27,5 % av intäkten och resterande 40 % till lokalavdelningen. Riksnivåns andel skall även täcka regionens behov av medel som inte täcks av egna skapade intäkter men även för finansiering av nya tjänster i form av verksamhetsutvecklare. Dessa personer skall driva utvecklingsfrågor och projekt i nära samarbete med lokalavdelningar och regioner.

 

Verksamheten i lokalavdelningarna kommer inte att direkt påverkas av förändringen men på sikt skall arbetet leda till förstärkt stöd i utvecklings- och utbildningsfrågor. En positiv medlemsutveckling är målet för det förändringsarbete som pågår.

 

Kajakverksamhet

 

Även detta år påbörjades med säkerhetsövningar i bassäng. Vid varje tillfälle var det i stort sett fullt i bassängen. Under våren införskaffades ytterligare tre kajaker för uthyrning, två av märket Trapper Dolphin samt en Buccaneer. Detta medför att nu har ännu fler kajakmodeller som nybörjare kan få nyttja för att prova sig fram till den modell som passar dem bäst. Hyrkajakflottan har under säsongen bestått av 16 uthyrningskajaker. Ett eget kajakprogram utformades även detta år. Under april månad hade kajakledarna traditionsenligt plastparty där samtliga kajaker rustades varefter en gemensam vårmiddag avnjöts.Valborgshelgen avnjöts i kajakerna då merparten av ledarna hade Valborgspaddling till Finnhamn. Från maj till september har onsdagspaddlingar genomförts vilket givit mängder av nybörjare möjlighet att bekanta sig med kajaken. Vid varje tillfälle har det varit god uppslutning bland ledarna. Vår kajakcontainer har även denna säsong varit placerad vid Segeludden, vilket underlättat verksamheten ordentligt.

 

Nya upptåg och upplevelser …..

 

Vår ambition är att ständigt försöka förnya innehållet i och upplägget av våra turer.

 

Vid årets kajakmässa arrangerades två populära dagsturer varav en guidades av Henrik Waldenström.

 

Paddlingen Mareld i Bohuslän genomfördes i anslutning till en av Nordens största kajakträffar. Turen bjöd på friska fläktar, fina paddelvatten, massor av kajakmänniskor samt mycket regn. Att bo på en naturistcamping var en upplevelse på vår Bastu & Tipitur. Nu var det dock så att vi var själv denna gång och lättade på klädseln först i bastun. På en helt egen ö satt deltagarna på vår Surströmmingstur.

 

Inte bara paddla…

 

Vi har försökt att skapa aktiviteter som bjuder på lite mer än ”bara” paddlingen. Exempel på detta var våra Tält & Tölt turer där en gick i juli och en i september.  Mat vid Stendörren bjöd på ett riktigt knytkalas med många spännande rätter. En samverkans tur med NIL genomfördes där våra deltagare fick vara försökskaniner när nya instruktörer skulle certifieras. En tur som gav många nya influenser.

 

Veckoturer

 

Våra Ålandsturer var även detta år populära. En grupp paddlade Åland-Finland, grupper Åland lag 1 o 3paddlade i nordöstra skärgården.  Veckan efter paddlade Åland Lag 2 men då hade tyvärr strålande sol bytts mot strilande regn, men de kämpade tappert. En veckotur i utskärgården hanns också med.

 

Axplock ur årets övriga turer

 

 

När säsongen var över hade vi genomfört 63 aktiviteter till vilka 982 personer anmält sig. Ledarna har tillsammans genomfört 449 ”aktivitetsdagar”, vilket skvallrar om ett stort engagemang. Glädjande är att vi är så många aktiva ledare som delar på ansvaret för verksamheten på ett utmärkt sätt utifrån var och ens förmåga & förutsättningar att deltaga. Några av kajakledarna deltog i distriktets ledarpaddling där bl.a. Sjöräddningssällskapet medverkade med diskussioner kring sjösäkerhet. Under året har ytterligare ledarämnen engagerats lagom till den utvärderings/planeringshelg som genomförts.

 

Långfärdsskridsko

 

Verksamheten i Norrviken omfattar utbildning av nybörjare och utbildning och fortbildning av ledare. Nybörjarturer, övrig turverksamhet, ledarmöten, samordning av busstransporter till isar, iskunskapsutbildning och israpportering genomförs i samarbete med Stockholmsalliansen som är en samarbetsorganisation med två andra lokalavdelningar, Stockholm och Enskede. Grenledaren Staffan Dahlström ingår i Alliansens styrgrupp. Norrvikens verksamhet utgör en viktig och omfattande del av Alliansens arbete. Tillsammans är ca 40 skridskoledare aktiva i Alliansen.

 

 

 

Alliansens viktigaste uppgifter från skridskosäsongen 2008/2009 är följande;

 

- 1080 personer deltog i utlysta turer

 

- 191 ledaruppdrag

 

- 4 personer har plurrat under turerna

 

- 68 personer har plurrat under utbildning, merparten utomhus

 

- 1 skada som ledde till läkarbesök

 

 

 

I kursverksamheten 2009/2010 i Norrvikens regi och som genomförs av ledarna i Norrviken, deltar 70 personer en betydande ökning jmf med de 39 personer som genomförde kurserna verksamhetsåret 2009. Utbildningen innefattar två teorikvällar, en kväll på Östermalms IP och två lördagar på is. Varmplurr i bassängen på Bosön har genomförts med 24 deltagare.

 

 

 

Ledarna har medverkat som instruktörer på Östermalms IP måndagskvällar, som var Friluftsfrämjandets kväll under hela säsongen. Idrottsplatsen, efter den betydande ombyggnad som genomförts med bl a effektivare frysaggregat, möjliggör säsongförlängning och därmed utnyttjandegrad.

 

Ekonomi

 

 

 

Intäkter

 

Intäkterna för verksamhetsåret redovisas till 391 kkr, en ökning med 21 kkr jämfört föregående år. Kajakverksamheten svarade för 303 kkr en ökning med 18 kkr. Långfärdsskridsko, som ekonomiskt i huvudsak hänförs till vintern 2008/2009, svarade för 37 kkr en ökning med 2 kkr.

 

Norrvikens andel av medlemsavgiften som inbetalas till Friluftsfrämjandet uppgick till 48 kkr, en ökning med 12 kkr eller 32 %. Ökningen är delvis en prishöjning men även ett glädjande bevis att Norrviken attraherar nya medlemmar. Ökningen uppgick till 58 medlemmar eller 13 % mellan åren.

 

 

 

Kajakverksamheten har som framgått ovan varit omfattande, lyckosam och baseras på ett brett och omfattande program med ett mycket engagerat och uppskattat ledarengagemang. Antalet friluftstimmar, som ingår i en rapport till Distriktet, uppgick till 36 945 en minskning med 5 % i jämförelse med 2008 års utfall på 38812 timmar.

 

 

 

Skridskoverksamheten är omfattande och drivs i huvudsak genom Alliansen, vilket innebär att det mesta av turverksamheten inte redovisas i Norrvikens lokalavdelning. Intäkter för kurs- och och en mindre del turverksamhet för medlemmar, redovisas till 27 kkr en ökning med 6 kkr. Den uppdragsverksamhet som Norrviken genomför för företag och skolor minskade med 4 kkr till 10 kkr. Innevarande vinter har startat mycket bra med tidig isläggning, vilket är en viktig grund för verksamheten.

 

 

 

 

 

Resultat

 

För verksamhetsåret redovisas totalt ett underskott på 29 kkr jmf ett överskott på 73 kkr år 2008.        Resultatförändringen mellan åren är negativ för långfärdsskridsko med 15 kkr genom bl. a en ökad marknadsföring. Kajak redovisar ett i stort oförändrat resultat 63 kkr. Gemensamt, dvs inte fördelade intäkter och kostnader på de två verksamheterna, redovisar ett negativt resultat med 92 tkr eller 89 kkr sämre än år 2008. En rad medvetna satsningar ligger bakom en kostnadsökning på 90 kkr. En två dagarskonferens för alla ledare under rubriken sjukvårdsutbildning i naturnära miljö uppskattades av deltagarna. Utrustning i form av jackor och tröjor har gjorts i syfte att uppnå enhetlighet och var delvis tvingande efter flera års slitage, sjukvårdsutrustning, årsmöteskostnad och ersättning till styrelse, som för första gången beviljats efter beslut i föregående årsmöte, har avsatts. Denna summering förklarar den betydande kostnadsökningen.

 

 

 

Kapital

 

Likvida medel uppgick vid årets slut till 403 kkr en minskning med 9 kkr. Egna kapitalet minskade med årets underskott till 340 kkr.

 

 

 

Årsmöte hålls den 11 mars 2010.

 

 

 

Sollentuna i januari 2010

 

 

 

Friluftsfrämjandet Norrviken

 

Styrelsen

 

 

 

 

 

Bo Johansson                      Ulla Morling-Uppsäll              Anita  Karlén           

 

Ordförande                          Sekreterare                              Kassör

 

 

 

 

 

Urban Jonsson                     Staffan Dahlström

 

Grenledare kajak                 Grenledare skridsko

'

2022-08-09 06:36 Friluftsfrämjandet Norrviken.