mixbild1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

Styrelsen för Friluftsfrämjandet Norrviken får härmed avge följande Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008. Styrelsen har bestått av fem ledamöter och två suppleanter; ordförande, sekreterare, kassör samt grenledarna för föreningens två verksamheter, kajak respektive långfärdsskridsko. Styrelsen har sedan det föregående årsmötet, haft 5 protokollförda styrelsemöten samt ett antal ledarmöten där styrelse och ledare samlats och diskuterat en rad övergripande frågor.  I januari 2009 blev 5 nya skridskoledare klara med sin utbildning vilket innebär att föreningen nu har 21 skridskoledare och 18 kajakledare, varav 11 ledare är aktiva i båda verksamheterna. Antalet medlemmar i Friluftsfrämjandet Norrviken har minskat något främst beroende på låg skridskoverksamhet vintern 2007/2008. Medlemsadministrationen hanteras sedan hösten 2008 av Friluftsfrämjandet centralt från att tidigare varit en köpt tjänst. En del övergångsproblem finns varför medlemsuppgifterna är något osäkra vid årsskiftet, vilket försvårar jämförelsen med antal medlemmar vid samma tidpunkt föregående år. 

Gemensamma aktiviteter

Vid de ledarmöten som hållits har verksamhetens utveckling diskuterats. Viktiga frågor har varit ledarförsörjning, ledarutveckling och säkerhetsfrågor. Säkerhetsfrågorna har särskilt prioriterats.  Hemsidorna www.frilufts.se/Norrviken och  http://www.alliansen.net/  har vidareutvecklats under året och innehåller idag information om det mesta inom ramen för de bedrivna verksamheterna. Alliansens hemsida som utvecklas i samarbete med lokalavdelningarna i Stockholm och Enskede, innehåller en bred information om skridskoverksamheten med isobservationer, färdrapporter, bilder, kurser, utrustning, turplanering med utrustningskrav, mm. Centrala styrelsen inom Friluftsfrämjandet har initierat en översyn av nuvarande organisation och arbetssätt på riks- resp. distriktsnivå. På en extra riksstämma i maj 2008 togs följande beslut. ”Friluftsfrämjandet ska genomföra en förändring av föreningens organisation. Centrala styrelsen ges i uppdrag att i samarbete med distrikt och lokalavdelningar ta fram ett förslag till ny organisation till ordinarie riksstämma 2009. Förslaget ska innehålla följande delar

 • Organisationsnivåer  
 • Uppdrag, ansvar och förslag till placering
 • Personalhantering och eventuell nedläggning av distrikt

I det fortsatta arbetet tas hänsyn till det som arbetsgrupper och centrala styrelsen hittills kommit fram till samt de synpunkter och förslag som framkommit på extra riksstämma”. Verksamheten i lokalavdelningarna kommer enligt beslut inte direkt att påverkas av förändringen. Indirekt kommer målsatt förändring att märkas. Friluftsfrämjandet Norrviken har lämnat 2 remissvar. I dessa svar betonas vikten av

 • att förändringen skall leda till att den negativa medlemsutvecklingen i hela Friluftsfrämjandet kan brytas, vilket var anledning till det förslag till förändring som centrala styrelsen tog.
 • att medlemsvärvning och det engagemang som idag sker genom lokalavdelningarna med bra program, aktiviteter och bra ledarskap måste fortsatt stödjas från en central ledning och stab genom marknadsföring och imageskapande åtgärder.
 • att allt förändringsarbete normalt utgår från en vision och en rad mål som skall uppnås och kunnas följas upp, vilket inte är tydliggjort i nuläget enligt vår mening.
 • att större förändringsåtgärder oftast innebär underskattade kostnader och oväntade personalstörningar inledningsvis, vilket ekonomiskt och konsekvensmässigt bör värderas inför det beslut som skall tas.

Beslut om förändringen tas i ordinarie riksstämma som hålls den 12-14 juni 2009 i Sigtuna.

  

Kajakverksamhet

Även detta år påbörjades på samma sätt som den avslutats, med säkerhetsövningar i bassäng. Vid varje tillfälle var det i stort sett fullt i bassängen. Under våren införskaffades ytterligare tre uthyrningskajaker, en kajak av märket Kajaksport Artisan  & Marlin samt en Mariner från North Shore. Detta medför att nu har ännu fler kajakmodeller som nybörjare kan få nyttja för att prova sig fram till den modell som passar dem bäst. Hyrkajakflottan har under säsongen bestått av ca 14 uthyrningskajaker. Vidare utformade vi ett eget kajakprogram även detta år. Bl.a. detta har bidragit till ett rekordstort intresse under detta år.Eftersom året bjöd på bra före för vår verksamhet var ledarna tidigut på turer till bl a Ängsö & bland alfågelflockarna. . Under april månad hade kajakledarna traditionsenligt plastparty där samtliga kajaker rustades varefter en gemensam vårmiddag avnjöts. Valborgshelgen avnjöts i kajakerna då merparten av ledarna hade Valborgspaddling till Finnhamn. Detta år genomförde vi en tur med deltagare till Finnhamn samtidigt. Under året har vi fortsatt vidareutvecklat vårt anmälningssystem ytterligare, så att alla ledare kan vara mera delaktiga i administrationen av anmälningar mm. Detta för att skapa ordning och reda, avlasta ledarna och säkerställa att deltagarna tidigt får god information mm.Från maj till september har onsdagspaddlingar genomförts vilket givit mängder av nybörjare möjlighet att bekanta sig med kajaken. Vid varje tillfälle har det varit god uppslutning bland ledarna. Denna säsong har vi haft rekorddeltagande på våra onsdagspaddlingar. Vår kajakcontainer har under säsongen varit placerad vid Segeludden, vilket underlättat verksamheten ordentligt. Tyvärr var detta en temporär lösning men vår förhoppning är att vi skall kunna permanenta detta.

Fortsatt satsning på unga förmågor

Under året har vi genomfört ytterligare aktiviteter där vi särskilt riktar oss till yngre deltagare (15-25 år) De aktiviteter vi genomfört har givit ett positivt utfall, samtidigt som vi sett svårigheterna i att nå ut till ungdomar med enstaka arrangemang. Exempel på aktiviteter som genomförts på ett utmärkt sätt är Dra på stan i kajak som vände sig till yngre förmågor.

Nya upptåg och upplevelser …..

Vår ambition är att ständigt försöka förnya innehållet i och upplägget av våra turer. Bland årets nya grepp var deltagande i kajakmässan på djurgården där vi också genomförde en Djurgårdspaddling.Paddlingen Mareld i Bohuslän genomfördes i anslutning till en av Nordens största kajakträffar. Turen bjöd på friska fläktar, fina paddelvatten, massor av kajakmänniskor & mareld sista natten.

I år medverkade vi med en tur vid havskajakens dag som instiftades av mästerpaddlaren Jim Danielsson förra seklet… Trevlig tur som bjöd på dramatik då en av våra deltagare med kajak följde med slussporten upp i luften. Efter en kortare simtur i slussen var ordningen återställd. 

Inte bara paddla…

Vi har försökt att skapa aktiviteter som bjuder på lite mer än ”bara” paddlingen. Exempel på detta var vår kulturutflykt ”Skrönor & sägner kring Dalarö” . Under året genomförde Tält & tölt i sommartid där paddling och ridning kombinerades. Mätt på rätt sätt blev säkert deltagarna på Mat vid Stendörren där deltagarna ordnade ett riktigt knytis med spännande rätter.

Veckoturer i Sveriges alla hörn

Under Juli paddlades på många veckoturer. På Åland paddlade Åland lag 1 &Åland Lag 2i vatten som vi numera börjar bli välbekanta med. Riktigt fina turer som vanligt.  Två Västkust-turer blev en med paddling i små grupperingar på grund av sjukdom. En riktig högtryckstur blev det. Blekinges pärlor besågs på ytterligare en veckotur med högtryck som tema.

Axplock ur årets övriga turer

 • På vårturerna Alfågeldagen & Fåglar på Örskär var fåglarna i fokus båda fina turer.
 • Vår Kajakprovarkväll som numera är en tradition kunde vi erbjuda provpaddling i över 45 olika , kajaker. Kvällen bjöd på fint väder och många trevliga deltagare. Ett flertal kajak leverantörer var med och bidrog till en lyckad kväll.
 • Som vanligt var det fullt med deltagare på Blommor & frö på Ängsö som blev en riktigt njutardag
 • Sträckan Kairo-Gibraltar paddlades som endagstur för nybörjare.
 • Våra kvinnliga ledare drog ut på Damernas fria paddling .
 • Vi tog vara på de fina hösthelgerna med turerna Tält tur på sensommaren, Bastutur & Kräftor i norr
 • Några av kajakledarna deltog i distriktets ledarpaddling där b.la. Babs Lindman deltog som föreläsare.
 • På sen hösten var det dags att Kura skymning. Denna gång fick vi en riktigt rejäl kuling över oss med paddling i ca 15 m/s, men vår reträttväg var relativt skyddad så det gick bra.
 • Säsongen avslutades med en Adventstur med hög mysfaktor till en fin stuga i trakten av Sandhamn.

 

När säsongen var över hade  vi genomfört 63 aktiviteter till vilka 1070 personer anmält sig. Ledarna har tillsammans genomfört 446 ”aktivitetsdagar, vilket skvallrar om ett stort engagemang. Glädjande är att vi är så många aktiva ledare som delar på ansvaret för verksamheten på ett utmärkt sätt utifrån var och ens förmåga & förutsättningar att deltaga. Under året har ytterligare ledarämnen engagerats lagom till den utvärderings/planeringshelg som genomförts.

  

Långfärdsskridsko

Verksamheten i Norrviken omfattar utbildning av nybörjare och utbildning och fortbildning av ledare. Nybörjaråkning, övrig turverksamhet, gemensamma ledarmöten, samordning av busstransporter till isar, iskunskapsutbildning och israpportering genomförs i samarbete med Stockholmsalliansen som är en samarbetsorganisation med två andra lokalavdelningar, Stockholm och Enskede. Norrvikens verksamhet utgör en viktig och omfattande del av Alliansens arbete. Tillsammans är ca 40 ledare aktiva inom Alliansen.  Vintern 2007/2008 genomfördes i Alliansens regi 11 utlysta turer, 9 med buss, 1 med SL och en med bilar med totalt 420 deltagare. Norrviken hade 35 ledaruppdrag. Bussturerna gick till Vällen, Salasjöar ( 2 dagar), Runn, Storsjön och Öjaren. Endast en tur kunde genomföras på Norrviken som en konsekvens av den blida vintern. Inga plurrningar rapporterades men tyvärr 3 olycksfall, dock inte allvarliga. I kursverksamheten 2007/2008, som genomfördes av ledarna i Norrviken, deltog 39 personer jämfört med 70 personer året innan. Innevarande vinter beräknas 77 personer genomföra utbildningen, ökningen är glädjande och en konsekvens av en gynnsam isvinter så här långt. Kurserna innefattar två teorikvällar och två lördagar på is. Ledarna har medverkat som instruktörer på Östermalms IP måndagskvällar, som var Friluftsfrämjandets kväll under hela säsongen. Inför denna säsong gjordes en betydande ombyggnad av idrottsplatsen med bl a effektivare frysaggregat vilken kommer att öka beläggning och säsonglängd.

  

Ekonomi

Intäkterna för verksamhetsåret redovisas till 370 kkr, en ökning med 55 kkr jämfört föregående år. Kajakverksamheten svarade för 285 kkr en ökning med 59 kkr. Långfärdsskridskoverksamheten, som ekonomiskt i huvudsak hänförs till vintern 2007/2008 blev av angivna skäl lägre än vintern dessförinnan, intäkterna redovisas till 35 kkr en minskning med 13 kkr. Norrvikens andel av medlemsavgiften som inbetalas till Friluftsfrämjandet uppgick till 36 kkr, en minskning med 2 kkr eller 5 %. Kajakverksamheten har som framgått ovan varit omfattande, lyckosam och baseras på ett brett och omfattande program med ett mycket engagerat och uppskattat ledarengagemang. Antalet friluftstimmar, som ingår i en rapport till Distriktsavdelningen, uppgick till 38812 timmar år 2008 en ökning med drygt 11000 timmar eller 41 % jmf 2007. Skridskoverksamheten är omfattande men redovisar en större nedgång under verksamhetsåret, främst kopplad till ett antal svaga vintrar, inte minst den 2007/2008. Verksamheten drivs alltmer inom ramen för Stockholmsalliansen, vilket innebär att det mesta av turverksamheten inte redovisas i Norrvikens lokalavdelnings ekonomi. Antalet friluftstimmar med Norrvikens medlemmar beräknas till 3000, en stor nedgång jämfört med föregående år. Den uppdragsverksamhet som Norrviken genomför för företag och skolor minskade jmf föregående år från 20 kkr till 14 kkr, kurs- och turverksamhet för medlemmar minskade från 28 kkr till 21 kkr. Minskningarna var en konsekvens av en relativt kort och osäker skridskovinter och därmed minskat intresse för utbildning och givetvis rädsla för åkning på svaga isar. Glädjande är att innevarande vinter har startat mycket bra med god isläggning i närområdet vilket är grunden för såväl utbildnings- som turverksamhet. För verksamhetsåret redovisas totalt ett överskott på 73 kkr en förbättring med 40 kkr i jämförelse med år 2007.  Resultatökningen hänförs till kajakverksamheten med 35 kkr. Räntan på likvida medel har placerats och givit en ränteintäkt på 14 kkr, en ökning med 10 kkrUnder året har en uppskattad två dagars konferens genomförts på annan ort för alla ledare.   Likvida medel uppgick vid årets slut till 412 kkr en ökning med 72 kkr.Årsmöte kommer att hållas den 10 mars 2009. 

Sollentuna i januari 2009  

Friluftsfrämjandet Norrviken

Styrelsen

Bo Johansson Ulla Morling-Uppsäll  Anita  Karlén  Staffan Dahlström  Urban Jonsson
Ordförande Sekreterare Kassör  Grenledare skridsko  Grenledare kajak

 

                                                                                                                                  

 

'

2022-08-09 06:53 Friluftsfrämjandet Norrviken.