VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FF NORRVIKEN ÅR 2017

Styrelsen för Friluftsfrämjandet Norrviken får härmed avge verksamhetsberättelse med tillhörande årsredovisning (ÅR) för föreningens 17:e verksamhetsår.

Styrelsen har bestått av sex ledamöter: ordförande, sekreterare, kassör samt grenledarna för föreningens tre verksamheter, kajak, långfärdsskridsko och MTB, samt en suppleant för kajak och en adjungerad i datafrågor. Styrelsen har sedan årsmötet för 2016, haft fem protokollförda styrelsemöten.

Föreningen har haft 22 kajakledare16 skridskoledare, ca 8 ledare är aktiva i båda verksamheterna, samt 2 MTB-ledare. Antalet aktiva medlemmar var vid årets utgång 516, vilket är en ökning med 14 medlemmar jämfört med förra årets siffra (+ 3 %). Under året har vi aktivt jobbat med att informera de deltagare som ej är medlemmar om möjligheten att bli det. Vi har också gått ut med ett mail till de medlemmar som missat att förnya sitt medlemskap.

Gemensamma aktiviteter

Under 2017 har vi genomfört några gemensamma aktiviteter för samtliga ledare.En populär vandrarhemsweekend för ledare genomfördes i maj 2017.

Hemsida

Vi använder f.n. flera hemsidor för att komma ut med info. Detta planeras fortsättningsvis ske på Friluftsfrämjandets hemsida; www.friluftsframjandet.se/norrviken , dit vi länkar från vår egen www.norrviken.net.

Verksamhetens information till medlemmarna

Under året har Skridskoverksamhetens utbud hanterats på Skridskonätet, www.alliansen.net.

För Kajak har vi distribuerat ett samlat kajakhäfte, samt deltagit i regionens Kajakprogram.

För MTB har vi mailat och använt Facebook:s forum för info om turer.

För Kajak och MTB har vi också använt vår egen hemsida på Friluftsfrämjandet.

Vi har också regelbundet informerat medlemmarna via ett mycket uppskattat Kvartalsmail.

Arbete med rikstäckande system för aktivitetshantering

Inom Friluftsfrämjandet Sverige pågår sen tidigare ett omfattande framtidsprojekt för att förnya IT-stödet till verksamheten.

Inom ramen för detta projekt (Panorama) fortsätter Främjandets hemsida att utvecklas med helt nya verktyg för hantering av anmälningar, informationsutbyte med medlemmar mm. Det nya systemet släpptes i en första utgåva i juni 2015. Under hösten 2017 tillfördes ny funktionalitet, och mer kommer under 2018. Dock saknar systemet fortfarande många funktioner och innehåller buggar, så vi har inte kunnat använda det helt för våra behov.

Info om senaste versionen i december 2017: https://www.friluftsframjandet.se/aktuellt/version-2.2-av-friluftsframjandet.se/

Stationär lösning för vår kajakförvaring

Vi har nu fått en bra lösning för förvaringen av våra kajaker. Samarbetet med Kanotklubben (SKS) fortsätter. Vi avser söka bygglov och anskaffa ytterligare en container för kajakvagn och kajakutrustning.

Kommunens arbete

Sollentuna kommun har budgeterat och planerar för att bygga ett Sjösportcentrum vid Norrviken IP.

Vår delaktighet i det projektet kommer att undersökas under närmaste åren.

Kajakverksamhet
I mitten av november 2016 hade vi vår planeringshelg, vilket innebär att vi går igenom sommarens paddlingar och tar lärdom av det som varit under sommaren. Vad kan vi behöva förändra för att bli bättre till nästa år, sedan planerar vi bassängövningarna samt paddelturerna för nästa år. Vi skall även ta fram en folder för 2017. Vi hade vårt ”plastparty” i slutet av april, men det var lite väl kallt i år för att kunna göra vissa lagningar på kajakerna, det tog omhand lite senare när värmen kommit. Efter den helgen är vi klara för årets paddeläventyr.

Bassängövningarna startade i mars för deltagare. Den första, i februari var för ledarna, även vi behöver öva och så är det roligt att träffas igen.

Från maj och till sista onsdagen i augusti med undantag för juli, hade vi ”prova på & kvällspaddlingar” i Norrviken - vårt hemmavatten. Flera gånger såg vi bäver, undra vem som blev räddast när det helt plötsligt plaskade till riktigt ordentligt strax intill kajaken. Det var kvällar där nybörjare, ”de ännu inte inbitna” fick en möjlighet att bekanta sig med kajaken. Sista onsdagen var det avslutning med korvgrillning i marschallernas sken.

Turer i år:

– Dagstur i skärgården 6 maj
– Ängsö men sina vackert blommande Adam & Eva
– Utskärstur 4 dagar i maj
– Stockholmsnätter 2 st, när Stockholm ses från Mälarens vatten
– Helgturer som: Lugn tur, Lite längre tur, Tur med kräftor i kajaken, Sensommartur, Tält & bastu
– Nybörjatur med förträff
- Stockholms yttre skärgård 8 dagar
– Norrviken gonatta, Djurgården runt i gryning
– Adventstur i vinterljus… då kom första höststormen

Säkerhet går alltid först, så ibland ställer vi in turer eller bara en av dagarna, beroende på när stormen kommer. Året gav 28 paddeltillfällen ute och 4 st. i bassäng. Vi hade 392 möjliga paddelplatser, av det var 226 med oss ute på tur.

Alla ledare i Norrviken hade möjlighet till en dressinhelg i maj. Det blev en härlig helg från Vansbro till Siknäs, det gick som på räls, men vissa av oss kände av äventyret på något ovanliga ställen på kroppen.

Vi har fått en färdigutbildad ledare och en för steg 2 förhoppningsvis, och kanske någon/några nya för att fylla framtida behov.

Långfärdskridsko

Verksamheten i Norrviken omfattar utbildning av nybörjare samt turer, både för nybörjare och mer vana åkare. Norrviken erbjuder kurser och turer för medlemmar och icke medlemmar. Ett stort antal turer erbjuds även i samarbetsforumet Stockholmsalliansen där Friluftsfrämjandet Norrviken, Stockholm och Enskede samarbetar för att erbjuda en mer omfattande turverksamhet. Samarbetet innebär att vi kan erbjuda bussturer till de bästa isarna, även om det inte finns i närområdet. Tillsammans är vi ca 20 aktiva ledare och erbjuder turer i spännvidden nybörjare till grupp 2. Flest åkare har vi i grupp 4 och 5.

En kort sammanställning av turer där Norrviken-ledare har medverkat skridskosäsongen 2016/2017:

Totalt genomfördes 37 olika turer, vid 10 olika tillfällen under säsongen.

  • Turerna genomfördes i Alliansens regi.
  • 381 personer deltog i utlysta turer.
  • 75 ledaruppdrag, mot 77 föregående år.
  • 1 plurr, varav ett dubbelplurr
  • 1 olycksfall, inrapporterat, osäker på vad som hände
  • 4 bussturer

Säsongen 2016/2017 var skridskomässigt ett relativt normalt skridskoår. Alla turer utfördes i samarbetsgruppens Alliansens regi. Vi besökte bl.a. Båven vid flera tillfällen, en rolig skridskosjö med många vikar.

Kursverksamhet

På nybörjarkursen 2017 deltog 13 personer. Även våra övriga samarbetspartner i Alliansen genomförde liknande kurser, vilket ger deltagarna större möjlighet att välja dagar som passar på ett bra sätt. Kursen omfattar två teorikvällar, minst en teknikkväll på Östermalms IP och två halvdagsturer på naturis. Tre praktikturer på naturis erbjöds.

Vikingarännet

Vikingarännet utfördes med start och mål i Sigtuna, Norrvikens ledare deltog som funktionärer.

Teknikkvällar

En annan viktig aktivitet som fortlöper är de teknikkvällar på Östermalms IP som genomförs i Friluftsfrämjandets regi, alltid på måndagskvällar. Här har Norrvikens ledare varit väl representerade och vi kan se en tydlig förbättring i teknik för de medlemmar som tagit chansen att vara med och finputsa på sin teknik.

MTB

Under året har det genomförts 32 turer, 26 kvällsturer samt 6 lite längre dagsturer med fikapaus.

Av de 26 kvällsturerna har 12 stycken varit nybörjarturer. Säsongen har varit från april till och med november. Deltagargenomsnittet har varit 10 personer med 27 stycken som mest, fördelat på ca 60 % medlemmar och 40 % icke medlemmar, sammanlagt har det varit drygt 320 deltagare under året, en ökning mot 2016. Under året har vi knutit till oss tre stycken som hjälpledare.

Under året har nybörjarturerna genomförts på Järvafältet med samlingsplats Bögs gård, samt övriga kvällsturer fördelats på Rösjön, Vallentuna och Järvafältet. Dagsturerna har genomförts på Fornstigen Ekerö, Hellas Nacka och Järvafältet. Under 2018 planerar vi att köra på liknande sätt.

Inget helgläger genomfördes under året, men det planeras att genomföras under 2018.

Vi tackar alla cyklister som deltagit under året.

Ekonomi

Intäkterna för 2017 redovisas till 193 166 kr, en minskning med 57 242 kr jämfört med föregående år. Huvuddelen av minskningen beror på lägre deltagarantal på turerna för kajak, och även på skridskosidan är intäkterna halverade jämfört med förra säsongen. MTB-deltagandet har dock ökat stadigt sedan verksamheten startade 2016. Kajakverksamhetens intäkter uppgick till 127 856 kr (-52 234 kr jmf med 2016), långfärdsskridskos intäkter 4 800 kr (-4 800 kr jmf med 2016) och MTB 11 390 kr (+6 990 kr jmf med 2016).

Norrvikens andel av medlemsavgiften för 2017 uppgick till 47 826 kr, en ökning med 1 625 kr sedan föregående år. Medlemmens intresseområde kan hänföras till något av Norrvikens tre aktivitetsområden, kajak, skridsko och MTB. Många medlemmar är aktiva i flera av verksamheterna och kanske även aktiv i andra lokalavdelningar. Medlemmen betalar sin avgift till Friluftsfrämjandet centralt, som sedan fördelar en andel av avgiften till lokalavdelningarna, Vid anmälan som ny medlem anger man vilken lokalavdelning man vill tillhöra. Uppgiften kan ändras på medlemmens begäran.

Resultat

För verksamhetsåret redovisar föreningen ett underskott på 25 567 kr. Kajakverksamheten redovisar ett underskott på 17 010 kr. Underskottet beror till största delen på lägre deltagarantal på kajakturerna, och därmed lägre intäkter än beräknat (budgeterat 149 tkr, utfall 124,5 tkr). Kostnader för planeringshelg samt ledarkläder blev något högre än planerat, men får anses vara inom felmarginalen (-2000 kr). Övriga kostnader för kajak består av material och underhåll till kajakerna, containern och släpvagnen, försäkring, besiktning, nya däck, trycksaker, utlägg i samband med turer och ledarhelger samt slitageersättning till ledarna.

Långfärdsskridskos resultat redovisas till -984 kr. Verksamhetens intäkter varierar förstås mellan åren beroende på tillgång till isar och består enbart av deltagare till skridskoutbildningar. Utgifterna utgörs av utbildning av ledare, inköp av utbildningsmaterial, avgift till Skridskonätet och en mindre slitageersättning till ledarna.

MTB verksamhetens startade under förra året, 2016, och har under 2017 växt till sig rejält. Turerna och deltagarna har varit fler än förväntat vilket gör att MTB uppvisar ett resultat på +2 028 kr. Utgifterna för verksamheten är ledarutbildningar, viss reserv materiel till turer samt slitageersättning till ledarna.

Intäkter och kostnader, för de gemensamma verksamheterna, redovisas till ett netto på -9 601 kr. Intäkterna, som enbart består av medlemsavgifter från Friluftsfrämjandet, blev något högre än föregående år, +1 625 kr, men lägre än budgeterat.

De gemensamma utgifterna består av kostnad för årsmötet (lokal, föreläsare, avtackning), ledarträff, bank- och Internet-avgifter, styrelseersättning, och andra övergripande och gemensamma kostnader.

Kapital

Eget kapital, dvs. överskott som skapats och samlats upp under drygt 17 års verksamhet, uppgår vid 2017 års utgång till 399 506 kr.

Avslutning

Avslutningsvis vill vi tacka alla ledare och medlemmar för det gångna året och vi ser fram emot ett trevligt och händelserikt 2018 med många turer både på land och på vatten.

Sollentuna i februari 2018

Friluftsfrämjandet Norrviken

Styrelsen

Berndt Berglund                     Elisabeth Nagy                      Anneli Risberg        

Ordförande                           Sekreterare                           Kassör

Ewa Nilsson                          Ivar Andersson                     Fredrik Holmberg

Grenledare kajak                    Grenledare skridsko             Grenledare MTB

 

 

 

 

 

2019-02-22 23:52 Friluftsfrämjandet Norrviken.